આવકનો દાખલો

શૈક્ષણિક સંસ્થા તરફથી વિશેષ વિશેષાધિકારો મેળવવામાં મદદ

પછાત વર્ગને કોલેજો અને સંસ્થાઓમાં વિશેષ અનામત મળી શકે છે

આ પ્રમાણપત્ર સરકારી બેંકો પાસેથી ક્રેડિટ મેળવવા અને વિવિધ સરકારી યોજનાઓ મેળવવામાં મદદ કરી શકે છે

તમારે અરજી ફી ઓનલાઈન ચૂકવવી પડશે

ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું ? ક્યાં ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે ? દાખલો કેટલા દિવસે મળશે ?

વધુ માહિતી માટે નીચે ક્લિક કરો...