વધુ જાણકારી માટે

2022માં લગ્ન પ્રસંગે GSRTC ની બસ ભાડે રાખવાની યોજના

વધુ જાણકારી માટે

 જતા આવતા  કુલ 40 KM સુધી  બંને ટ્રિપનું ભાડું Rs.1200

વધુ જાણકારી માટે

તથા જતા આવતા  કુલ 120 KM સુધી બંને ટ્રિપનું ભાડું Rs.3000 

વધુ જાણકારી માટે

મીની બસ અને સુપર એક્સપ્રેસ બસનું ભાડું અલગ અલગ હોય છે

આવી જ તાજેતરની  કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ વિશે જાણવા માટે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ Join કરો

Group માં જોડાવવા માટે