વધુ જાણકારી માટે

હવે 7.09 ટકાના દરે  હોમ લોન મળશે

વધુ જાણકારી માટે

રાજ્યના નાણા વિભાગે લોનની રકમમાં વધારો કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

વધુ જાણકારી માટે

નવું મકાનખરીદવા  ૧૫ લાખને બદલે ૨૫ લાખ, અને   રિપેરિંગ માટે 2 લાખ ના બદલે 10 લાખ મળશે

વધુ જાણકારી માટે

નવું મકાનખરીદવા  ૧૫ લાખને બદલે ૨૫ લાખ, અને   રિપેરિંગ માટે 2 લાખ ના બદલે 10 લાખ મળશે

વધુ જાણકારી માટે

જ્યારે મકાનની મરામત માટે ખરેખર થનારા ખર્ચ અથવા ૧૦ લાખ રૂપિયા એમ બન્નેમાંથી જે રકમ ઓછી હશે તે પેશગી તરીકે મંજૂર કરવામાં આવશે .

આવી જ તાજેતરની  કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ વિશે જાણવા માટે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ Join કરો

Group માં જોડાવવા માટે