વધુ જાણકારી માટે

2022 માં ઘરે બેઠા કરો તમારા   હેલ્થ આઈ.ડી નુ Registration

વધુ જાણકારી માટે

તમામ હોસ્પટલની Slip ડિજિટલ રીતે Server પર Save કરવામાં આવશે

વધુ જાણકારી માટે

આ કાર્ડ કઢાવ્યા પછી ડૉક્ટર સરળતાથી કોઈપણ સમયે તમારા મેડિકલ રેકોર્ડની ઍક્સેસ મેળવી શકશે.

આવી જ તાજેતરની  કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ વિશે જાણવા માટે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ Join કરો

Group માં જોડાવવા માટે