વધુ જાણકારી માટે

મતદાર યાદી 2022 માં નામ કેવી રીતે તપાસવું ?

વધુ જાણકારી માટે

અહીં તમે કેવી રીતે મતદાર યાદીમાં તમારું નામ ઓનલાઈન તપાસી શકો છો તેની માહિતી અહીયા આપેલી છે.

વધુ જાણકારી માટે

જો તમારા નામ મતદાર યાદીમાં દેખાય છે પરંતુ તમારી પાસે મતદાર ઓળખ કાર્ડ નથી તો તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.

તમે તમારી સાથે માન્ય સરકારી ઓળખ પત્રોમાંથી કોઈપણ લઈ શકો છો.

આવી જ તાજેતરની  કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ વિશે જાણવા માટે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ Join કરો

Group માં જોડાવવા માટે