દરજી કામ માટે લોન સહાય યોજના 2022

આ લોન યોજના હેઠળ 50,000/- રૂપિયાની રકમ આપવામાં આવે છે 

માત્ર 4% વ્યાજદર અને લોન સહાય આપવામાં આવશે

અનુસુચિત જન જાતિના લોકોને બહારની સંસ્થાઓ, બેંકો પાસેથી ઉંચા વ્યાજે લોન લેવી ન પડે તે માટે આ સહાય આપવામાં આવે છે

અરજદારની કુટુંબની વાર્ષિક આવક 120000/- તથા શહેરી વિસ્તાર માટે રૂપિયા 150000/- થી વધુ ન હોવી જોઈએ

લાભાર્થીની ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી ન હોવી જોઇએ અને 55 વર્ષ થી વધુ ન હોવી જોઈએ

વધુ માહિતી માટે નીચે ક્લિક કરો...