ભારતીય નૌકાદળ અગ્નિવીર ભરતી ૨૦૨૨

બધા ઉમેદવારોએ ભરતી માટે અરજી કરતા પહેલા પાત્રતા તપાસવી જોઈએ. ઉમેદવારોએ ભારતીય નૌકાદળ અગ્નિપથ ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માટે નિર્ધારિત લઘુત્તમ પાત્રતા માપદંડોને પરિપૂર્ણ કરવા આવશ્યક છે.

કોઈપણ ઉમેદવારો કે જેમની લાયકાત અને વય મર્યાદા ધોરણો મુજબ નથી તે લેખિત પરીક્ષામાં હાજર રહેવા માટે પાત્ર રહેશે નહીં

અગ્નિપથ યોજના ભરતી 2022 માટે નોંધણી કરાવવા માટે ઉમેદવારો ઓછામાં ઓછા 17.5 વર્ષના હોવા જોઈએ અને ઉપલી વય મર્યાદા 23 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે

કુલ જગ્યાઓ ૨૮૦૦ ની છે

અંદાજે પગાર એક વર્ષમાં રૂપિયા 4.76 લાખ જે 4 વર્ષમાં વધીને 6.92 લાખ થાય છે

વધુ માહિતી માટે નીચે ક્લિક કરો...