ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો ૨૦૨૨

૧૯ જુલાઈના પુછાયેલા પ્રશ્નો જુઓ

ક્વિઝમાં કોણ ભાગ લઈ શકશે?

રાજ્યના ધોરણ- 9 થી 12 અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ રાજ્યના નાગરિકો આ ક્વિઝ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ શકશે

રૂપિયા 25 કરોડથી વધુના ઈનામો સામેલ છે

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ સ્પર્ધા ઓનલાઈન રહેશે

સમગ્ર માહિતી માટે નીચે ક્લિક કરો...