ગુજરાત જાતિ પ્રમાણપત્ર ૨૦૨૨

અનુસૂચિત જાતિ અથવા અનુસૂચિત જનજાતિ શ્રેણીમાંથી આરક્ષિત કોઈપણ વ્યક્તિ કાસ્ટ પ્રમાણપત્ર માટે અરજી કરી શકે છે

વિદ્યાર્થીઓ માટે સરકારી નિયમો મુજબ તેમની જાતિ માટે અનામત કોલેજ અથવા સંસ્થામાં બેઠકો મેળવવા માટે જાતિ પ્રમાણપત્ર મહત્વપૂર્ણ છે

શાળાઓ અને કોલેજોમાં ફી કન્સેશન માટે જાતિ પ્રમાણપત્ર જરૂરી છે

સરકાર દ્વારા ખાસ SC/ST જાતિઓ માટે શરૂ કરાયેલ વિવિધ યોજનાઓનો લાભ મેળવવા માટે સરકારને જાતિ પ્રમાણપત્રની આવશ્યકતા છે

સરકારી ક્ષેત્રમાં નોકરી મેળવવા માટે તે ખૂબ જ જરૂરી દસ્તાવેજ છે

વધુ માહિતી માટે નીચે ક્લિક કરો...