ગાય સહાય યોજના 2022

સરકારે ગાય માટે ચારા અને ખાણદાણની સહાયપેટે ખેડૂતો અને પશુપાલકોને સહાય આપવાનું ચાલુ કર્યું

હવે ગાય દીઠ મળશે રૂ.૯૦૦/- દર મહિને   

કુલ રૂ. ૧૦,૮૦૦ ની વાર્ષિક સહાય

આ યોજનાનો લાભ ખેડૂતો અને પશુપાલકોને મળે છે

જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ સાથે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે

સમગ્ર માહિતી માટે નીચે ક્લિક કરો...