દિવ્યાંગ બસ પાસ યોજના 2022

હવે દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ માટે મુસાફરી કરવી થયી સાવ મફત

મોદીએ દિવ્યાંગ વ્યક્તિ માટે ફ્રી બસ મુસાફરી હલુ કરી છે 

દિવ્યાંગ બસ પાસ યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લાભ

દિવ્યાંગતાની ટકાવારી મુજબ લાભ

દિવ્યાંગ લોકો એ તેમના અભ્યાસ તેમજ નોકરી-ધંધા જવા માટે આ યોજના ચાલુ કરવામાં આવી છે

વધુ માહિતી માટે નીચે ક્લિક કરો...