શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2022 | Teaching Assistant Recruitment 2022 : Apply Now

Teaching Assistant Recruitment 2022 | શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2022 : સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્મૃતિ ટ્રસ્ટ સંચાલિત ઉ.બુ. આશ્રમશાળા પારડી-કણદે, સચીન, તા. ચોર્યાસી, જી. સુરત માટે “શિક્ષણસહાયક” ની જગ્યા ભરવા માટે માટે અરજી મંગાવામાં આવી છે, આશ્રમશાળા પારડી-કણદે ભરતી 2022, વધુ માહિતી નીચે મુજબની લાયકાત ધરાવતા વિદ્યાસહાયક ભરતી માટે અરજી આમંત્રિત કરી છે , પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમની અરજી નીચે આપેલ માહિતીએપ દ્વારા જણાવેલ સરનામે મોકલવાની રહેશે,.આ આર્ટિકલ તમે માહિતીએપ ના માધ્યમ થી વાંચી રહિયા છે , માહિતીએપ ( સરકારીમાહિતી ડોટ કોમ ) દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો : Dr.Ambedkar Awas Yojana

શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2022 | Teaching Assistant Recruitment 2022

Teaching Assistant Recruitment 2022 – Highlights

સંસ્થાનું નામ : ઉ.બુ. આશ્રમશાળા પારડી-કણદે, સચીન, તા. ચોર્યાસી, જી. સુરત
પોસ્ટનું નામ : શિક્ષણ સહાયક
કુલ જગ્યા : 01
છેલ્લી તારીખ : જાહેરાતની તારીખથી 10 દિવસની અંદર. (જાહેરાત તારીખ 06/09/2022 )
અરજી મોડ : ઑફલાઇન

આ પણ વાંચો : Satyvadi Raja Harishchandra Marnotar Sahay Yojana

પોસ્ટનું નામ

શિક્ષણ સહાયક

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • લાયકાત : બી.એસ.સી. બી.એડ.
  • વિષય : ગણિત/ વિજ્ઞાન
  • જાતિ : બિન અનામત

આ પણ વાંચો : E Samaj Kalyan Portal Yojana

ઉંમર મર્યાદા

જાહેરાતમાં ઉલ્લેખિત નથી.

અરજી ફી

ત્યાં કોઈ અરજી ફી નથી.

શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી ?

  • મદદનીશ કમિશનરશ્રી આ.વિ. કચેરી સુરત જા.ન.મક/આ.વિ./ એન.ઓ.સી./ ૨૦૨૨/૪૪૨૪ થી ૪૪૨૯ તા. ૧/૯/૨૦૨૨ થી એન.ઓ.સી. મળેલ છે,
  • સરકારશ્રીના ભરતી અંગેના નિયત કરેલ માધ્યમિક વિભાગની TAT પરીક્ષા પારા કરેલ હોવી જોઈએ અને TAT પરીક્ષાના પરિણામની મુદત પાંચ વર્ષ સુધીની માન્ય રહેશે.
  • શિક્ષણ સહાયકને સરકારશ્રીના વખતો વખતના નક્કી કરેલ ધારા ધોરણો મુજબ ફિક્સ વેતન મળશે.
  • નિવાસી શાળા હોય પસંદગી પામેલ ઉમેદવારે સ્થળ પર રહીને ફરજ બજાવવાની અને છાત્રાલયની જવાબદારી નિભાવવાની રહેશે. શિક્ષકને વિના મુલ્યે રહેઠાણની સુવિધા પુરી પાડવામાં આવશે.
  • કોમ્પ્યુટરની જાણકારી હોવી આવશ્યક છે.
  • ઉપરોક્ત વિષય ધરાવતા ઉમેદવારોને પોતાના તમામ લાયકાત અંગેના પ્રમાણપત્રો અને ગુણપત્રોની પ્રમાણિત નકલ અને પાસપોર્ટ સાઈજ ફોટોગ્રાફ સાથે અરજી જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયાના દિન-૧૦માં રજીસ્ટર એ.ડી.થી નીરોના સરનામે મોકલવાનું રહેશે.

અરજી મોકલવાનું સરનામું

ઉ.બુ. આશ્રમશાળા પારડી-કણદે, સચીન કોમ્યુનિટિ હોલની પાસે, પોલીસ સ્ટેશનની પાછળ, સચીન, તા. ચોર્યાસી, જી. સુરત – પિન.નં, ૩૯૪૨૩૦

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

FAQ’s

શિક્ષણ સહાયક ભરતી ની અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?

પારડી-કણદે ભરતી ની અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 સપ્ટેમ્બર 2022 છે.

પારડી-કણદેમાં શિક્ષણ સહાયક ભરતી માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ સાથે અરજી મોકલવાની રહેશે.

Leave a Comment