રોટાવેટર સહાય યોજના 2022 | Rotavator Sahay Yojana 2022

Rotavator Sahay Yojana 2022 | રોટાવેટર સહાય યોજના 2022 : આજ નાં સમય માં ટેકનોલજી થી ઘણો વિકાસ થયો છે.અને વિશ્વ ઘણું જ અતિ આધુનિક થઈ રહ્યું છે. આ ટેકનોલોજી થી ખેડૂતો ને પણ તેમની ખેતી માં ઘણો જ લાભ મળ્યો છે.ને તેઓ ખેતી ક્ષેત્રે ખુબજ આગળ વધી શક્યા છે. આજ નાં લેખ મા આપડે Rotavator Sahay Yojana Gujarat 2022 વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવવા માં છીએ જેના ફોર્મ Online ikhedut પોર્ટલ પર ભરવાના હોઈ છે.

ટ્રેક્ટર રોટવેટર સહાય યોજના થી રાજ્ય નાં ખેડૂતો ને રોટાવેટર ની ખરીદી પર સબસિડી આપવામાં આવશે.જેનાથી નાના અને સીમાંત ખેડૂતો કે જેઓ ને રોટાવેટર ની જરૂર છે પરંતુ તે ખરીદી શકતા નથી તેવા ખેડૂતો પણ હવે આ સહાય થકી રોટાવેટર ખરીદી શકશે.

વધુ વાંચો : Vanbandhu Kalyan Yojana 2022

રોટાવેટર સહાય યોજના 2022 | Rotavator Sahay Yojana 2022
રોટાવેટર સહાય યોજના 2022 | Rotavator Sahay Yojana 2022

Rotavator Sahay Yojana 2022

આ યોજના હેઠળ રાજ્ય નાં ખેડૂતો ને Rotavator ની ખરીદી પર સબસિડી આપવામાં આવે છે.આ યોજના રાજ્ય નાં Department Of Agriculture Farmers Welfare દ્વારા ચલાવવા માં આવે છે.જેની ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ikhedut પોર્ટલ પર ભરવાના હોઈ છે.

આ યોજના રાજ્ય નાં ખેડૂતો ને તેમના પાક ઉત્પાદન માં વધારો કરવા અને ખેતી માં આતી આધુનિક સાધનો ની જરૂર પડે છે તેથી તેઓ ને દર વર્ષે પાક ફેરબદલ કરવા અને પાક નાં વાવેતર નાં હેતુ થી રોટાવેટર ની જરૂરિયાત પડે છે. તો આ રોટાવેટર જેવા સાધનો ખેડૂતો ખરીદે તો તેમને તેના પર ખુબજ સબસિડી આપવામાં આવે છે.

યોજના નું નામ : રોટાવેટર ખરીદવા સહાય યોજના
સહાય : 8 ફૂટ નાં રોટાવેટર ની ખરીદી પર 50,400/- રૂપિયા અથવા 50% બંને માંથી જે ઓછું હોઈ તે મળવાપાત્ર રહેશે.

રાજ્ય : ગુજરાત
ઉદ્દેશ : ખેડૂતો ને ખેતી માં આધુનિકતા લાવવા માટે અને ખેત ઓજારો માં સબસિડી આપવા માટે
લાભાર્થી : રાજ્ય નાં ખેડૂતો
અરજી નો પ્રકાર : ઓનલાઈન
અધિકૃત વેબસાઈટ : https://ikhedut.gujarat.gov.in/

વધુ વાંચો : Tabela Loan Yojana 2022

ટ્રેકટર રોટાવેટર સહાય યોજનાનો હેતુ | Purpose of Tractor Rotavator Sahay Yojana 2022

ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા ખેડૂતોના હિત માટે સહાય યોજના એટલે કે ટ્રેકટર સહાય યોજના હેઠળ ગુજરાતના ખેડૂતોને તેમના પાકને જમણી આંખ તેમજ પાકનું ઉત્પાદન વધારવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ટ્રેક્ટર રોટાવેટર યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે.
આમ ખેડૂતોએ રોટાવેટર દ્વારા જમીનને ખેડીને તેમના ભાગ ફેરબદલ કરી અથવા નવા પાકનું ઉત્પાદન કરીને આર્થિક રીતે સક્ષમ બની રહે તે માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ટ્રેક્ટર રોટાવેટર સહાય યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે. આમ આ બાબતનું ધ્યાન રાખીને ગુજરાત રાજ્યમાં સ્થિત ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા કિસાન રોટાવેટર સહાય યોજના માટે સબસીડી આપવામાં આવે છે.

વધુ વાંચો : Kisan Parivahan Yojana 2022

Tractor Rotavator Sahay Yojana – લાભ

આ યોજના રાજ્ય નાં ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.જેમાં રાજ્ય નાં ખેડૂતો ને રોટાવેટર પર સબસિડી આપવામાં આવે છે. આ યોજના માં રોટાવેટર Scheme પર અલગ અલગ પ્રકારે લાભ આપવામાં આવે છે જે અંર્તગત નીચે મુજબ ના લાભ મળે છે.

 • SMAM
 • AGR 3 (FM)
 • RKVY-CDP
 • AGR 2 (FM)
 • MFSM PULSES
 • NFSM RISE
 • NFSM WHEAT
 • NFSM (Oil Seed And Oil Palm)

આ યોજના માં નીચે મુજબ નું સહાય નું ધોરણ રાખેલ છે જે જોઈ લેવા વિનંતી છે

આ સહાય અંતગર્ત અલગ અલગ ટ્રેક્ટર પર અને અલગ અલગ રોટાવેટર પર અલગ સહાય મળે છે. જે નીચે મુજબ નું છે.

 1. આ યોજના માં ખેડૂતો ને જો તેમના ટ્રેક્ટર 20 BHP અને 35 BHP થી ચલતા હોઈ તો 5 ફૂટ રોટાવેટર પર કુલ ખર્ચ નાં 34,000/- રૂપિયા અથવા 40% બંને માંથી જે ઓછું હોઈ તે લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.અને વધુ માં સા સહાય માં અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતો અને અનુસૂચિત જનજાતિ ના ખેડૂતો સિવાય નાં મહિલા ખેડૂતો,સીમાંત અને નાના ખેડૂતો ને આ સહાય અંતર્ગત વધારે લાભ આપવામા આવે છે.જેમાં કુલ ખર્ચ નાં 42,000/- રૂપિયા અથવા 50% બંને માંથી જે ઓછું હોઈ તે મળવાપાત્ર રહેશે.
 2. આ યોજના માં જો ખેડૂતો પાસે 35 BHP કરતા વધારે ચાલતા ટ્રેક્ટર હોઈ અને તેમને 5 ફૂટ રોટાવેટર ની ખરીદી પર કુલ ખર્ચ નાં 34,000/- રૂપિયા અથવા 40% બંને માંથી જે ઓછું હોઈ તે મળવાપાત્ર રહેશે.
 3. જો ખેડૂતોને 6 ફૂટ કરતા વધુ નાં રોટાવેટર ની ખરીદી પર 35,800/- રૂપિયા અથવા 40% બંને માંથી જે ઓછું હોઈ તે મળવાપાત્ર રહેશે.જેમાં અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ સિવાય નાં ખેડૂતો જેવા કે મહિલા,નાના અને સીમાંત ખેડૂતો ને કુલ ખર્ચ નાં 44,800/- રૂપિયા અથવા 50% બંને માંથી જે ઓછું હોઈ તે લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.
 4. જો ખેડૂતોને 7 ફૂટ કરતા વધુ નાં રોટાવેટર ની ખરીદી પર 35,100/- રૂપિયા અથવા 40% બંને માંથી જે ઓછું હોઈ તે મળવાપાત્ર રહેશે.જેમાં અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ સિવાય નાં ખેડૂતો જેવા કે મહિલા,નાના અને સીમાંત ખેડૂતો ને કુલ ખર્ચ નાં 47,600/- રૂપિયા અથવા 50% બંને માંથી જે ઓછું હોઈ તે લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.
 5. જો ખેડૂતોને 8 ફૂટ કરતા વધુ નાં રોટાવેટર ની ખરીદી પર 40,300/- રૂપિયા અથવા 40% બંને માંથી જે ઓછું હોઈ તે મળવાપાત્ર રહેશે.જેમાં અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ સિવાય નાં ખેડૂતો જેવા કે મહિલા,નાના અને સીમાંત ખેડૂતો ને કુલ ખર્ચ નાં 50,400/- રૂપિયા અથવા 50% બંને માંથી જે ઓછું હોઈ તે લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.

વધુ વાંચો : Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2022

Tractor Rotavator Sahay Yojana – પાત્રતા

ગુજરાત રાજ્યના ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા ગુજરાતના ખેડૂતોને ઘણા બધા સાધન સામગ્રી ની ખરીદી માટે સબસીડી આપવામાં આવે છે. અને સાથે સાથે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ટ્રેક્ટર રોટાવેટર સહાય યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે જો તમે આ ટ્રેકટર સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માગતા હોય તો તમે નીચે આપેલી બધીજ પાત્રતાની અનુકૂળતા ધરાવતા હોવા જોઇએ તો તમે આ યોજના માટે અરજી કરી શકશો.

 • ખેડૂતો ગુજરાત રાજ્ય ના વતની હોવા જોઈએ.
 • ખેડૂત લાભાર્થી નાના સીમાંત અને મોટા ખેડૂતો હોવા જોઈએ.
 • ખેડૂત લાભાર્થી તેમની જમીન નાં આધાર પુરાવા ધરવતા હોવા જોઈએ.
 • ખેડૂતો જો આદિવાસી વિસ્તાર માં વસવાટ કરતા હોઈ તો તેમનું પાસે Tribal Land વન અધિકાર પત્ર ધરાવતા હોવા જોઈએ.

Document Required For Rotavator Sahay Yojana – આધાર પુરાવા

ગુજરાત સરકાર દ્વારા આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર શરૂ કરવામાં આવેલી રોટાવેટર યોજના માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા શરૂ થઈ ગયેલી છે. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે નીચે આપેલા બધા જ ડોક્યુમેન્ટ ની જરૂર પડશે જો તમે આ દોષના વિશે લાભ લેવા ઈચ્છતા હોય તો નીચે આપેલા બધા જ Documents તૈયાર રાખો.

 1. ખેડૂતની જમીનની નકલ 7-12
 2. રેશનકાર્ડની નકલ (Ration Card)
 3. ખેડૂત લાભાર્થીના આધારકાર્ડની નકલ
 4. અનુસૂચિત જાતિનો હોય તો તેનું સર્ટિફિકેટ
 5. અનુસૂચિત જનજાતિનો હોય તો તેનું પ્રમાણપત્ર
 6. વિકલાંગ અરજદાર માટે વિકલાંગ હોવા અંગેનું સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)
 7. અરજી કરનાર ખેડૂતની જમીન જો સંયુક્ત ખાતેદાર હોય તો તેવા કિસ્સામાં અન્ય હિસ્સેદારના સંમતિપત્રક
 8. જો આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો તેની વિગતો
 9. ખેડૂત સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો
 10. જો દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો તે માટેનું પ્રમાણપત્ર
 11. ખેડૂતના બેંક ખાતાની પાસબુક
 12. ખેડૂતનો મોબાઈલ નંબર

વધુ વાંચો : કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના 2022

Ikhedut Portal Rotavator Yojana Online Apply

આ યોજના માટે રાજ્ય નાં ખેડૂતો ને આ સબસીડી સહાય મેળવવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની હોઈ છે.જેમાં ખેડૂતો ને તેમના ટ્રેકટર માટે નાં રોટાવેટર ની ખરીદી પર સહાય આપવામા આવે છે.આ યોજના નું ફોર્મ ikhedut Portal પર જઈ ને ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોઈ છે.તમે આ યોજના ની જાતે પણ અરજી કરી શકો છો અને તમારા ગામ માં ગ્રામ પંચાયત કચેરી ખાતે નાં કમ્પ્યુટર ઓપરેટર પાસે થી પણ અરજી કરવી શકો છો.અને વધુ માં શહેરી વિસ્તાર માટે CSC ( કોમન સર્વિસ સેન્ટર) ખાતે થી પણ અરજી કરી શકો છો.

જો આપે પોતાની જાતે જ અરજી કરવાની હોઈ તો નીચે ઓનલાઈન અરજી કરવાની માહિતી આપેલ છે.જે વાંચી લેવા વિનંતી છે.

 1. સૌપ્રથમ “Google Crome” માં જઈ ને ikhedut portal પર જવાનું રહેશે.જ્યા ikhedut ની સરકારી વેબસાઇટ ખુલી જશે.
 2. જ્યાં Home Page પર Menu માં જઈ ને યોજનાં પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.જ્યા તમામ યોજનાઓ ખુલી જશે.જ્યા તમારે ખેતીવાડી ની 49 યોજનાઓ દેખાશે જ્યા તમારે જવાનું રહેશે.
 3. હવે ખેતીવાડી ની તમામ યોજનાઓ બતાવવા માં આવશે.જ્યા ટોટલ 49 યોજનાઓ દેખાશે.જ્યા 36 નંબર ની રોટાવેટર યોજના માં જવાનું રહેશે.
 4. જ્યા આ યોજના સબંધિત તમામ માહિતી મેળવ્યા બાદ જમણી બાજુ “ અરજી કરો” લખેલું હશે ત્યાં ક્લિક કરવાનું રહેશે અને અરજી કરવાની રહેશે.
 5. હવે તમને પૂછવામાં આવશે કે તમે પેલે થી Registration કરેલ છે હા અથવા ના. જો નાં કરેલ હોઈ ને ના કરી ને આગળ ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 6. ત્યાર બાદ હવે તમારે Registation કરેલ નથી તેમાં નાં કરી ને Online અરજી કરવાની રહેશે.જ્યાં ikhedut Portal પર Online ફોર્મ ખુબજ ધ્યાન પૂર્વક ભરવાનું રહેશે.અને Application Save કરવાની રહેશે.
 7. હવે ખેડૂતો એ Online Application ભર્યા બાદ Application Conform કરવાની રહેશે.જ્યા એકવાર Application Conform થયા બાદ અરજી માં કોઈપણ પ્રકાર ના સુધારા વધારા થશે નહિ.
 8. ત્યારબાદ આપે જે અરજી કરેલ હોઈ તે અરજી ની પ્રિન્ટ કાઢવાની રહેશે.જે સાચવીને રાખવાની હોઈ છે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

Rotavator Sahay Yojana Helpline Number

ખેડુતો માટેની તમામ યોજનાઓ ની માહિતી સરકાર ની Official Website ikhedut Portal પર મૂકવામાં આવેલ છે.જો લાભાર્થી ને યોજના સંબંધિત કોઈપણ પ્રકારની જાણકારી મેળવવી હોઈ તો નીચે આપેલ લિંક પર જઈ ને Contact કરી ને માહિતી મેળવી શકો છો.

FAQ’S Of Rotavator Sahay Yojana 2022

Q: ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી ટ્રેક્ટર રોટાવેટર સહાય યોજનાનો લાભ કોણ લઈ શકે છે?
Ans: ગુજરાત રાજ્યના નાના, સીમાંત, મહિલા, અનામત જ્ઞાતિના, સામન્ય અને મોટા ખેડૂતોને આ ટ્રેક્ટર રોટાવેટર સહાયનો યોજના માટે અરજી કરી સકે છે.

Q: ટ્રેક્ટર રોટાવેટર સહાય યોજનામાં કેટલો લાભ મળે છે?
Ans: ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી રોટાવેટર સહાય યોજના હેઠળ જો ખેડૂત રોટાવેટરની ખરીદી કરે તો તેમને કુલ ખર્ચના ૪૦ ટકા અથવા ૪૦ હજાર ત્રણસો રૂપિયા જી એ બન્નેમાંથી ઓછું હોય તે ખેડૂતોને મળવાપાત્ર થશે.
Q: Tractor Rotavator Scheme નો લાભ કયા વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવે છે?
Ans: ખેડૂતોને Tractor Rotavator યોજનાનો લાભ ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા લાભ આપવામાં આવે છે.
Q: Tracrot Ratavator Scheme નો લાભ લેવા માટે કેવી રીતે એપ્લિકેશન કરવાની હોય છે?
Ans: ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે I khedut Portal પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

17 thoughts on “રોટાવેટર સહાય યોજના 2022 | Rotavator Sahay Yojana 2022”

Leave a Comment