પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2022 | Post Matric Scholarship Scheme 2022 : Read Now

Post Matric Scholarship Scheme 2022 : ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર દ્વારા ગુજરાત પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2022 માટે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ધોરણ 11 અને 12, ડિપ્લોમા, ITI, ગ્રેજ્યુએટ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ, એમ.ફીલ અને પી.એચ.ડી કક્ષા ના અભ્યાસક્રમના વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશીપ મળશે. નીચે તેની વિગતવાર માહિતી મેળવીશું.

આ પણ વાંચો : Mahila Swavalamban Yojana 2022

પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2022 | Post Matric Scholarship Scheme 2022

Post Matric Scholarship Scheme 2022 – Highlights

યોજનાનું નામ : પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના
શિષ્યવૃત્તિનો લાભ કોને મળશે? : OBC,EWS,DNT અને અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ ના વિદ્યાર્થીઓ ને
અરજી પક્રિયા : ઓનલાઈન
આવક મર્યાદા : રૂ.2,50000 થી વધુ ન હોવી જોઈએ
ફોર્મ ભરવાની શરૂ થવાની તારીખ : 15/09/2022
ફોર્મની ભરવાની છેલ્લી તારીખ : 15/10/2022
ઓફિશિયલ વેબસાઈટ : digitalgujarat.gov.in

પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના

PM યશસ્વી પોસ્ટ મેટ્રિક સ્કોલરશીપ ફોર OBC, EWS & DNT સ્ટુડન્ટસ શિષ્યવૃત્તિ યોજના તેમજ અન્ય નીચે મુજબની પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના હેઠળ પણ અગાઉના વર્ષોની જેમ જ વર્ષ 2022 – 23 માં વિકસતી જાતિના સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ તથા વિચરતી વિમુક્તિ જાતિના વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. આ શિષ્યવૃત્તિ નો લાભ મેળવવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે અને જૂના વિદ્યાર્થીઓ એ પોતાની અરજી Renewal કરવાની રહેશે.

પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના – અનુસુચિત જનજાતિ

મૂળ ગુજરાત અનુસૂચિત જનજાતિના રાજ્યના ધોરણ 11 અને 12, ડિપ્લોમા, ITI, ગ્રેજ્યુએટ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ, એમ.ફીલ અને પી.એચ.ડી સુધીના સરકાર માન્ય અભ્યાસક્રમોમાં રાજ્ય તથા રાજ્ય બહાર આવેલ સરકાર માન્ય ઉ.મા શાળાઓ/સંસ્થાઓ/યુનિવર્સિટીઓ/કોલેજો/ITI સંસ્થાઓમાં અભ્યાસ કરતા અનુસૂચિત જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓ કે જેને મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના (MYSY) કે અન્ય યોજના નો લાભ લેવાનો ન હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી ગયા વર્ષની જેમ ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષ 2022 – 23 માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો : Solar Rooftop Yojana 2022

અનુસૂચિત જાતિ પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના

મૂળ ગુજરાત અનુસૂચિત જાતિ ના રાજ્યના ધોરણ 11 અને 12, ડિપ્લોમા, ITI, ગ્રેજ્યુએટ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ, એમ.ફીલ અને પી.એચ.ડી સુધીના સરકાર માન્ય અભ્યાસક્રમોમાં રાજ્ય તથા રાજ્ય બહાર આવેલ સરકાર માન્ય ઉ.મા શાળાઓ/સંસ્થાઓ/યુનિવર્સિટીઓ/કોલેજો/ITI સંસ્થાઓમાં અભ્યાસ કરતા અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓ કે જેને મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના (MYSY) કે અન્ય યોજના નો લાભ લેવાનો ન હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી ગયા વર્ષની જેમ ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષ 2022 – 23 માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

કેટેગરી પ્રમાણે શિષ્યવૃત્તિ યોજના

OBC,EWS, DNT અને અનુસૂચિત જનજાતિ ના વિદ્યાર્થીઓ નીચે જણાવેલ શિષ્યવૃત્તિ યોજના માટે ડિજિટલ ગુજરાત પરથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.ઓનલાઈન અરજી 15 સપ્ટેમ્બર 2022 થી 15 ઓક્ટોબર 2022 સુધી કરી શકાશે.

OBC,EWS અને DNT ના વિદ્યાર્થીઓ માટે

 • PM YASASVI Post Matric Scholarship for OBC, EBC & DNT Students શિષ્યવૃત્તિ યોજના
 • બીસીકે-૮૦ મેડીકલ, એન્જીનીયરીંગ, ડિપ્લોમાના વિદ્યાર્થીઓને સાધન સહાય
 • બીસેકે-૭૯ મેડીકલ, એન્જીનીયરીંગ વિદ્યાર્થીઓને ભોજન બીલ સહાય.
 • ડી.એન.ટી.-૨ મેડીકલ એન્જીનીયરીંગ વિદ્યાર્થીઓને ભોજન બીલ સહાય.
 • બીસીકે-૯૮ એમ.ફીલ, પીએચ.ડી. વિદ્યાર્થીઓ માટેની ફેલોશીપ યોજના
 • બીસીકે-૮૧ સી ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર અને ઇન્દિરા ગાંધી ઓપન યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ.
 • બીસીકે-૩૨૫ સ્વનિર્ભર કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિચરતી વિમુક્ત જાતિના વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક સહાય.
 • ટયુશન સહાય યોજના

પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના રજિસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા

 • સૌ પ્રથમ વિદ્યાર્થીઓ એ Digital Gujarat Portal પર Citizen તરીકે રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે.
 • નવું રજિસ્ટ્રેશન આધાર નંબર, મોબાઈલ નંબર, Email Id તેમજ નક્કી કરેલા પાસવર્ડ દ્વારા કરવાનું રહેશે,જે કાયમી સાચવી રાખવાનો રહેશે.
 • રજિસ્ટ્રેશન વખતે મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ ID ફરજીયાત હોવાથી વિદ્યાર્થી પાસે ઈમેલ અને મોબાઈલ નંબર હોવો જરૂરી છે.
 • રજિસ્ટ્રેશન થઈ ગયા બાદ પોતાના મોબાઈલ નંબર,ઈમેલ ID, યુઝરનેમ તથા જે પાસવર્ડ બનાવેલો હોય તેનો ઉપયોગ કરી પુન: લોગીન કરી પોતાની પ્રોફાઈલ અપડેટ કરવાની રહેશે.
 • જે વિદ્યાર્થીએ અગાઉ ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર પ્રોફાઇલ રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ હોય (જેમ કે અગાઉના વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮, વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯, વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦, વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ કે વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં શિષ્યવૃતિ યોજના માટે ઓનલાઈન એપ્લાય કરેલ હોય, ટેબલેટ માટે અરજી કરેલ હોય કે પોર્ટલની અન્ય શિષ્યવૃતિ યોજનાઓમાં લાભ લેવા અરજી કરેલ હોય) તેઓએ ફરીથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે નહીં. તેઓ અગાઉના Login ID-Password વડે લોગીન કરી જે તે લાગુ પડતી યોજનામાં સીધી અરજી કરી શકશે.
 • જે વિદ્યાર્થીઓ ગત વર્ષનો પોતાનો ID-Password ભુલી ગયેલ હોય તે વિદ્યાર્થીઓએ ‘Forget Password’ પર ક્લીક કરી પોતાના રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ પર OTP મેળવી નવો પાસવર્ડ બનાવી લેવાનો રહેશે. નવો પાસવર્ડ મળ્યા બાદ પોતાનો મોબાઈલ નંબર User ID રહેશે અને પાસવર્ડ જે નવો બનાવેલ છે તે રહેશે. ‘Forget Password’ મેનુ ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર લોગીન પેજ પર ઉપલબ્ધ છે.
 • જે વિદ્યાર્થીઓનો રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર ખોવાઈ ગયેલ હોય કે કોઈ કારણસર બંધ થઇ ગયેલ હોય તો તેવા વિદ્યાર્થીઓ જિલ્લાની SC/ST/ OBC કચેરીનો સંપર્ક કરી પોતાની ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરી પોતાની પ્રોફાઇલમાં મોબાઈલ નંબર બદલાવી શકે છે.

ગુજરાત પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના માટેના આધાર પુરાવા

 • વિદ્યાર્થીનો સક્ષમ અધિકારી દ્વારા ઇસ્યુ કરવામાં આવેલા જાતિના દાખલો
 • સક્ષમ અધિકારી દ્વારા ઇસ્યુ કરવામાં આવેલો વાલીનો આવકનો દાખલો (જો પિતા હયાત ન હોય તો તેવા કિસ્સામાં પિતાનાં મૃત્યુનું પ્રમાણપત્ર અને જો માતા-પિતાએ છૂટાછેડા લીધા હોય છૂટાછેડાનો આદેશ/આધાર રજૂ કર્યેથી માતાનાં આવકનો દાખલો માન્ય રહેશે.)
 • વિદ્યાર્થીએ ધોરણ ૧૦ તથા ત્યારબાદ કરેલ તમામ અભ્યાસક્રમની વર્ષવાઇઝ ફાઇનલ વર્ષની ક્રમાનુસાર માર્કશીટ
 • બેંક પાસબુકનું પ્રથમ પાનું જેમાં ખાતા નંબર, આઇએફએસસી કોડ (IFSC), બેંકની શાખા દર્શાવેલ હોય તે/ જો પાસબુક ન હોય તો Cancel ચેક જેમાં ખાતા નંબર, આઇએફએસસી કોડ (IFSC), બેંકની શાખા દર્શાવેલ હોય તે (જે બેંકો મર્જ થયેલ હોય તેવા કિસ્સામાં નવી બેંકના IFSC તથા નવા બેંક એકાઉન્ટ નંબર વાળી પાસબુક/ચેક)
 • ધોરણ ૧૦ બાદ અભ્યાસક્રમમાં તુટ(બ્રેક) પડેલ હોય તો તે સમય દરમ્યાન કોઇપણ પ્રકારનો અભ્યાસક્રમ કરેલ નથી કે કોઇપણ પ્રકારની શિષ્યવૃત્તિનો લાભ મેળવેલ નથી તેનું સોગંધનામુ
 • જે વિદ્યાર્થી હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય તેઓએ હોસ્ટેલર તરીકેનું સર્ટીફીકેટ (જેનો નમુનો પોર્ટલ ઉપર ઉપલબ્ધ છે જે ડાઉનલોડ કરી સક્ષમ સત્તાધિકારીશ્રીના સહી સિક્કા કરાવવાનાં રહેશે)
 • જો વિદ્યાર્થી દિવ્યાંગ હોય તો તે અંગેનુ સક્ષમ સત્તાધિકારીશ્રી દ્રારા ઇસ્યુ કરવામાં આવેલ પ્રમાણપત્ર
 • વિદ્યાર્થીએ ભરેલ ફીની પહોંચ (વાર્ષિક)
 • પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો
 • વિદ્યાર્થીનીના પરિણિત કિસ્સામાં લગ્ન પ્રમાણપત્ર
 • આધારકાર્ડ
 • જરૂર પડ્યે જિલ્લા અધિકારીશ્રી દ્વારા માંગવામાં આવતા આનુષાંગિક પુરાવા

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment