પશુ ખાણદાણ સહાય યોજના 2022 | Pashu Khandan Sahay Yojana 2022 : Read Now

Pashu khandan sahay Yojana 2022 | ikhedut Pashu Khandan Sahay Yojana | આઈ ખેડૂત પશુ ખાણદાણ સહાય યોજના । ખેડૂતલક્ષી યોજના

પશુપાલન અને ખેડૂત બન્ને એકબીજા સાથે જોડાયેલ છે. ખેડૂતોના વિકાસ માટે ગુજરાત સરકાર વિવિધ સરકારી યોજનાઓ અમલમાં મૂકેલી છે. Agriculture  cooperation department, Gujarat Government દ્વારા ikhedut portal બનાવેલ છે. આ પોર્ટલ દ્વારા ખેડૂત લક્ષી યોજના 2022 માહિતી આંગળીના ટેવરે મેળવી શકે છે. આ ખેડૂત પોર્ટલ પર ખેડૂત યોજના, ખેતીવાડી ની યોજનાઓ, પશુપાલનની યોજનાઓ, બાગાયતી યોજનાઓ, મત્સ્ય પાલનની યોજનાઓ વગેરેની Online Application  કરી શકે છે. જેમાં આ આર્ટીકલ દ્વારા પશુપાલનની યોજનાઓમાં પશુ ખાણદાણ સહાય યોજનાની માહિતી આપીશું.

Gujarat ના પશુપાલકો પોતાના વિસ્તારની દૂધ ઉત્પાદક મંડળીમાં રાહત દરે પશુદાણ મેળવી શકે છે. આ યોજના માટે લાભાર્થી દૂધ મંડળીનો સભ્ય હોવો જોઈએ. લાભાર્થી પશુપાલકના ગાય-ભેંસ કે અન્ય પશુઓના વિયાણ થયેલ હોય તેમને 50% કિંમતે પશુ ખાણદાણ આપવામાં આવશે.

પશુ ખાણદાણ સહાય યોજના 2022 | Pashu Khandan Sahay Yojana 2022

Ikhedut Portal Pashu Khandan Sahay નો હેતુ

રાજ્યના પશુપાલકો વધુમાં વધુ પશુપાલન કરીને આત્મનિર્ભર બને તેવું ગુજરાત સરકારનું આયોજન છે. જેના માટે Government of Gujarat દ્વારા પશુઓનો મુખ્ય આહાર એવા પશુદાણની ખરીદી પર સીધી સહાય આપવામાં આવશે. જેથી પશુપાલકો પોતાના પશુઓની સારી માવજત કરી શકે.

પશુ ખાણ દાણ સહાયની પાત્રતા

 • અરજદાર ખેડૂત અથવા પશુપાલક હોવો જોઈએ.
 • પશુપાલક પાસે ગાય-ભેંસ તથા અન્ય પ્રાણીઓ હોવા જોઈએ.
 • પશુપાલકોના ગાય-ભેંસના વિયાણ થયેલા હોવા જોઈએ.
 • અરજદાર દૂધ મંડળીમાં સભાસદ હોવો જોઈએ.
 • પશુપાલક લાભાર્થી આર્થિક રીતે નબળા(EWS),OBC, અનુસુચિત જાતિ,અનુસૂચિત જન જાતિ અને સામાન્ય જાતિના લોકોને લાભ મળશે.
 • Ikhedut (Pashu Khandan Sahay Yojana) હેઠળ આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે અગાઉ ક્યારે લાભ લીધો હતો તેની વિગતો દર્શાવવાની રહેશે.
 • IKhedut Portal દ્વારા આ યોજનાની ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • Khandan નું વિતરણ જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ દ્વારા વિતરણ કરવાનું રહેશે.

Also Read : Pm Kisan Samman Nidhi Yojna 2022-23

Pashu Khandan Yojana Benefit 

ગુજરાતના નાગરિકોની આ યોજનાનો લાભ મળશે. જે પશુપાલકો દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીના સભાસદ હોય તેમને ikhedut portal 2022 ની આ યોજનાનો લાભ મળશે.

 • પશુપાલક દીઠ 150 કિલોગ્રામ પશુ ખાણ દાણ 50 % ની સહાય આપવામાં આવે છે.
 • એક પશુપાલકને 150 કિગ્રા સુધી ikhedut portal subsidy નું ખાણદાણ આપવામાં આવશે.
DMS-1 ST જાતિ માટેઅ.જ.જાતિના લાભાર્થીઓને લાભાર્થી દીઠ 150 કિલોગ્રામ પશુ ખાણ દાણ 50 % ની સહાય સાથે આપવામાં આવશે.
DMS-1 SCમાટેઅ.જાતિના લાભાર્થીઓને લાભાર્થી દીઠ 150 કિલોગ્રામ પશુ ખાણ દાણ 50 % ની સહાય સાથે આપવામાં આવશે.
DMS-1 સામાન્ય જ્ઞાતિઓ માટેસામાન્ય જાતિના સભાસદ પશુપાલકોના લાભાર્થી દીઠ 150 કિલોગ્રામ પશુ ખાણ દાણ 50 % ની સહાય સાથે આપવામાં આવશે.

 

Document Required Of Pashu Khandan Sahay Yojana 2022

I-ખેડૂત પોર્ટલ પર પશુપાલન વિભાગ દ્વારાચાલુ નાણાંકીય વર્ષમાં 2022-23 વિવિધ સરકારી યોજનાઓની Online અરજી ચાલુ થયેલ છે. પશુપાલકોના ગાભણ પશુઓને 50% ખાણદાણ સહાય લેવા માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્‍ટ આપવાના રહેશે.

1. આધારકાર્ડની નકલ

2. જો ખેડૂત લાભાર્થી S.C જાતિનો હોય તો જાતિનું પ્રમાણપત્ર

3. જો ખેડૂત લાભાર્થી S.T જાતિનો હોય તો જાતિનું પ્રમાણપત્ર

5. રેશનકાર્ડની નકલ (Ration Card)

6.  જો ખેડૂત દિવ્યાંગ હોય તો દિવ્યાંગતા હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર

7. આધાર નંબર સાથે જોડાયેલ બેંક એકાઉન્ટ

8. કેટલા પશુઓ ધરાવો છો, તેનો દાખલો

9. છેલ્લે કેટલા વર્ષમાં લાભ લીધો છે?તેની વિગતો

10. સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો (લાગુ પડતું હોય તો

11. દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની માહિતી (લાગુ પડતું હોય તો જ)

12. મોબાઈલ નંબર

Also Read : Kisan Vikas Patra Yojana 2022

Pashu Khandan Yojana માટે લક્ષ્યાંક

કૃષિ અને સહકાર વિભાગ ગુજરાત સરકાર  દ્વારા ikhedut  પર વિવિધ યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવે છે. પશુપાલકોને આ યોજનાનો લાભ આપવા માટે નિશ્વિત લક્ષ્યાંક આપેલો છે. જેને ધ્યાને રાખીને લાભાર્થી પશુપાલકોની ઓનલાઈન અરજીઓને માન્ય રાખવામાં આવશે અને khedut sahay  આપવામાં આવશે.

ST જાતિ માટેઅ.જ.જાતિના લાભાર્થીઓ માટે વર્ષ 2021-22 માટે સંભવિત લક્ષ્યાંક કુલ- 19964 નક્કી થયેલો છે.
SCમાટેઅ.જાતિના લાભાર્થીઓ માટે વર્ષ 2021-22 માટે સંભવિત લક્ષ્યાંક કુલ- 9984 નક્કી થયેલો છે.
સામાન્ય જ્ઞાતિઓ માટેસામાન્ય જાતિના લાભાર્થીઓ માટે વર્ષ 2021-22 માટે સંભવિત લક્ષ્યાંક કુલ- 112655 નક્કી થયેલો છે.

Also Read : E Shram Card Self Registration Process


Ikhedut Portal Registration

ગુજરાત પશપાલકો ikhedut portal 2022 ની યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરવાની રહેશે. પશુપાલકો ગ્રામ પંચાયતમાંથી VCE પાસેથી, તાલુકા કચેરીમાંથી, ઓનલાઈન કોમ્પ્યુટરની કામગીરી કરતા હોય તેમની પાસે ખેડૂત નોંધણી કરાવી શકે છે. આ યોજનાની અરજી ઘરેથી પણ કરી શકાય છે.

 • અરજદારે સૌપ્રથમ ‘Google Search‘ માં ‘Ikhedut’ ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • જેમાં https://ikhedut.gujarat.gov.in/  Website Open કરવી.
 • Ikhedut website ખોલ્યા બાદ “Yojana” પર ક્લિક કરવું.
 • યોજના પર ખોલ્યા બાદ નંબર-2 પર આવેલી “પશુપાલન ની યોજનાઓ” ખોલવું.
 • Pashupalan Yojana” Open કર્યા બાદ વિવિધ યોજનાઓ  બતાવતી હશે.
 • જેમાં આપની જ્ઞાતિ અનુસાર “પશુપાલકોના પશુઓ માટે ખાણ ખરીદી પર સહાય” માં “અરજી કરો”
 • આગળ તમે રજીસ્ટર અરજદાર પશુપાલક છો? જેમાં જો અગાઉ રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરી આગળ પ્રોસેસ કરવાની રહેશે.
 • પશુપાલકે રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો આધારકાર્ડ નંબર અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ Captcha Image સબમીટ કર્યા પછી Online અરજી કરવાની રહેશે.
 • પશુપાલક લાભાર્થી Ikhedut Portal પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલું નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને Online Application કરવાની રહેશે.
 • પશુપાલક દ્વારા તમામ માહિતી ધ્યાનપૂર્વક ભર્યા બાદ Application Save કરવી.
 • લાભાર્થી દ્વારા પોતાની અરજીની વિગતો ચકાસીને Application Confirm કરવાની રહેશે. અરજી કન્‍ફર્મ થયા પછી અરજી નંબરમાં કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો કે વધારો થશે નહીં.
 • પશુપાલક એપ્લિકેશનના આધારે Print મેળવી શકશે.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

આઈ ખેડૂત પશુપાલન યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે ખેડૂતે તારીખ- 22/06/2022 થી 31/01/2023 સુધી કોઈપણ જગ્યાએથી Online Application કરી શકશે.

Also Read : ખેડૂતોને સ્માર્ટફોનની ખરીદવા સહાય 2022

Ikhedut portal પર Pashu Khandan Sahay Yojana નું application status

Ikhedut ના માધ્યમ દ્વારા પશુપાલક કે ખેડૂત દ્વારા કોઈપણ યોજનાની ઓનલાઈન અરજી કરેલી હોય અને તેની સ્ટેટસ જાણવું હોય તો તેના માટે કચેરી રૂબરૂ જવાની જરૂર નથી. લાભાર્થી પોતાના મોબાઈલના માધ્યમ દ્વારા એપ્લિકેશન Status જાણી શકે છે.

Pasupalan Yojna Application Print

પશુપાલક દ્વારા કરેલ i khedut portal પરની યોજનાની ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ જાતે પ્રિન્‍ટ મેળવવાની હોય છે. આ પ્રિન્‍ટ કાઢીને નજીકના દૂધ-ઉત્પાદક મંડળીના તથા સંબંધિત અધિકારીશ્રી પાસે સહી-સિક્કા કરાવવાના રહેશે. એપ્લિકેશન પ્રિન્‍ટ નીચે આપેલા બટન પરથી મેળવી શકાશે.

Official WebsiteClick Here
HomePageClick Here

FAQ’s of Pashu KhanDan Sahay Yojana

પશુ ખાણદાણ સહાય યોજના કયા વિભાગ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે?

ગુજરાત સરકારના પશુપાલન દ્વારા આ યોજના ચલાવવામાં આવે છે.

Pashu Khan Dan Sahay Yojana હેઠળ પશુપાલકોને શું સહાય આપવામાં આવે છે?

પશુપાલક 150 કિલોગ્રામ પશુ ખાણ દાણ 50 % કિંમતે આપવામાં આવે છે

પશુ ખાણ દાણ સહાય યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે કેવી રીતે અરજી કરવાની રહેશે?

આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે Ikhedut Portal પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

પશુ ખાણદાણ સહાય કોને આપવામાં આવે છે?

પશુ ખાણ દાણ યોજનાનો લાભ ગુજરાતના પશુપાલકોને આપવામાં આવે છે.

8 thoughts on “પશુ ખાણદાણ સહાય યોજના 2022 | Pashu Khandan Sahay Yojana 2022 : Read Now”

Leave a Comment